خبری از استخدامهای کشت وصنعت کارون نشد؟

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

خبری از استخدامهای کشت وصنعت کارون نشد؟

سعید بساک فعال اجتماعی

کشت وصنعت کارون در پایین دست سد گتوند و به منظور توسعه شهرستان‌های گتوند و شوشتر وبراساس نظریه قطب رشد فرانسو پرو که در سال ۱۹۵۵در بسیاری ازکشورهای آسیایی وامریکای لاتین رخ داد بوجود آمد دراین نظریه باسرمایه گذاری درصنایع بزرگ قصدداشتند باصنعتی شدن این دو شهر ستان‌هاباعث توسعه روستاهای اطراف نیز شوند.اما این نظریه درایران که مقارن بابرنامه های چهارم وپنجم توسعه قبل انقلاب رخ داده بود نتوانست در توسعه شهرها وروستاهاازجمله شوشتر وگتوند نقش بارزی ایفا نماید .بررسی وتحلیل پیرامون مقوله قطب رشد وکشت وصنعت کارون به اینجاختم شده است که کارون بلحاظ مالی وابستگی شدید به دولت پیدا کرده وعلاوه بربه زیرکشت بردن زمین‌های کشاورزی منطقه دیمچه قدیم وعوامل زیست محیطی نتوانسته است نابرابری و بیکاری وفقر را که سه نماگرتوسعه پایدار هستندرا بهبودببخشد ازاین مقاله که خروج کنیم چندی پیش وهنگامی که بازرسان اقتصادی دولت قصدتحقیق وتفحص از کارون را داشته اند شایعه ای برسرزبان‌ها دست به دست می گشت وآن واژه ای بنام استخدام بودکه شامل مدارک تحصیلی کشاورزی وبرق و سایر رشته های مرتبط بود علاوه رشته های تحصیلی یک نوع منطقه بندی استخدامی نیز که براساس اولویت بندی شامل شهرستان‌های دزفول وگتوند و شوشتر نیز‌‌ می شدبه انجام رسید.دراین میان جوانان نیز بااین شایعه باذوق وشوق فراوانی به سمت کشت وصنعت روانه شدند وهرکدام رزومه ومدارک شناسایی خودرا ازپشت فنس های کارون نزدکارگزینی این شرکت به ودیعه گذاشتند اما هنوزکه هنوزه خبری ازاستخدام نشده است!!حال دراین شرایط سخت وبیکاری!! همه چشم به راه مدیریت کارون مانده اند وچشم انتظار جذب شدن دراین شرکت !!سوال اینجاست براستی چرا خبری از استخدامهای کارون نشد .به امیدروزی خواهیم نشست که کارون نبض اقتصادمنطقه را بدست بگیرد آیااین آرزوی ماتحقق پیداخواهدکرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *